Warning: Declaration of Menu_With_Description::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /home/thecode1/public_html/childsafetourism.org/wp-content/themes/childsafe_v2/functions.php on line 692
เด็กๆจะเป็นอย่างไร | Child Safe Tourism

Child Safe Tourism

August 14, 2014

เด็กๆจะเป็นอย่างไร

ความเห็นจากผู้เข้าเยี่ยม – Willem Niemeijer, ผู้ค้นพบและประธานของ Khiri Travel

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวใด้สร้างงานสำหรับประชากร 1/11 คนต่อประชากรทั้งหมดทั่วโลก จากรายงานที่จัดทำโดย WTTC (การท่องเที่ยวและผลกระทบต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยว 2557) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสร้างงานมากที่สุดเป็นอันดับสองรองมาจากการว่าจ้างงานด้านการศึกษา ซึ่งจ้างงานบุคลากรมากกว่า 100 ล้านคนทั่วโลกโดยตรง และประมาน 265 ล้านคนโดยอ้อม และเป็นอุตสาหกรรมพิเศษที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่รู้จักกับบุคลากรเหล่านี้โดยตรง บุคลากรและธุรกิจเหล่านี้ยังมีอำนาจในการประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้นจากสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ตัวแทนทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนมีโอกาสมากมายในการติดต่อกับคนในทุกระดับ

สิ่งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนสามารถร่วมมือกันในการเผชิญกับปัญหาการแสวงประโยชน์และการทารุณกรรมเด็ก 

แผนงานได้ถูกเตรียมใว้แล้วโดยองค์กรพัฒนาเอกชนอย่างเช่นองค์การเฟรนด์อินเตอร์เนชั่นเนล เครือข่ายเด็กปลอดภัยและศุภนิมิต องค์กรเหล่านี้มีประสบการณ์หลายปีในการทำงานกับเด็กและครอบครัวที่ประสบปัญหา
พวกเขารู้ว่ามันยากที่จะขจัดวงจรปัญหาความยากจนที่บังคับให้เด็กต้องไปขายดอกไม้ ของชำร่วยหรือขอทานบนท้องถนน และเด็กกลุ่มนี้ก็เลือกใช้ชีวิตแบบนี้มากกว่าการไปโรงเรียนและใช้ชีวิตเด็กโดยอิสระและขาดผู้ดูแล 

ส่วนใหญ่แล้วงานจะเริ่มด้วยการสร้างความตระหนักในด้านการอบรมและการให้ข้อมูลเป็นหลัก บริษัท Khiri Travel ร่วมมือกับศุภนิมิตได้เกิดขึ้นชัดเจนและเป็นแรงบันดาลใจ เราได้นำหลักสูตรอบรมใว้ในคู่มือและการอบรมเจ้าหน้าที่ในบริษัทเป้นระยะๆ รวมถึงการจัดทำเอกสารแผ่นพับสำหรับแขกในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการประชุมและเวทีสนทนาต่างๆของเรา

สิ่งนี้เป็นเพียงก้าวแรกของเราในความมุ่งมั่นในเรื่องการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก เราตั้งเป้าหมายที่จะขยายการสนับสนุนเพิ่มแก่องค์กรทางสังคมอื่นๆที่ช่วยเหลือกลุ่มเด็กที่เปราะบางในการอบรมหรือการสร้างงานให้พวกเขาในภาคธุรกิจท่องเที่ยว เราขอเชิญชวนท่านให้การสนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมผ่านแผนกงานด้านการกุศลชอง Khiri Reach (ซึ่งเงินบริจาคของคุณทั้งหมดจะถูกนำไปให้องค์กรพัฒนาโดยตรง) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทธุรกิจและนักท่องเที่ยวที่เยี่ยมสถานที่ๆเสี่ยงสามารถที่จะช่วยเหลือชุมชนเหล่านี้มากกว่าการเยี่ยมชมเฉยๆเพราะว่าการป้องกันเด็กคือหน้าที่ของเราทุกคน