Child Safe Tourism

เกี่ยวกับการรณรงค์

การรณรงค์การท่องเที่ยวที่ปลอดภัยต่อเด็กมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ความรู้และข้อมูลแก่ผู้เดินทางในเรื่องง่าย ๆ ที่เราทุกคนทำได้เพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กและคนหนุ่มสาวจากการล่วงละเมิดในบริเวณสถานที่ท่องเที่ยว การรณรงค์การท่องเที่ยวที่ปลอดภัยต่อเด็กเป็นส่วนหนึ่งของความริเริ่มขององค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศออสเตรเลีย – โครงการเด็กปฐมวัย ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการต่อสู้กับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โครงการเด็ก

เวิร์ดวิชันทำงานกับรัฐบาล อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและชุมชนเพื่อป้องกันเด็ก ๆ จากการเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ด้วยการสร้างจิตสำนึก พัฒนาภูมิคุ้มกันของชุมชนและสร้างธุรกิจท่องเที่ยวที่ปลอดภัยต่อเด็ก ด้วยวิธีการรณรงค์สาธารณะ (ได้แก่ การรณรงค์ธุรกิจท่องเที่ยวที่ปลอดภัยต่อเด็ก) การฝึกอบรมและสายด่วนช่วยเหลือเด็ก ภาครัฐ ชุมชนและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีความตระหนักมากขึ้นในเรื่องความเปราะบางของที่เด็กที่มีความเสี่ยงต่อการแสวงหาประโยชน์ทางเพศในธุรกิจท่องเที่ยว และมีเครื่องมือปกป้องคุ้มครองเด็ก ๆ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา.

ผู้สนับสนุนการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยต่อเด็ก

เราขอขอบคุณธุรกิจและองค์กรดังต่อไปนี้ที่ได้ให้การเอื้อเฟื้อและสนับสนุนต่อการรณรงค์ธุรกิจท่องเที่ยวที่ปลอดภัยต่อเด็ก