Warning: Declaration of Menu_With_Description::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /home/thecode1/public_html/childsafetourism.org/wp-content/themes/childsafe_v2/functions.php on line 692
ເງື່ອນ​ໄຂ​ໃນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້ | Child Safe Tourism

Child Safe Tourism

ເງື່ອນ​ໄຂ​ໃນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້

ຕິດຕາມການນຳໃຊ້ຂອງທ່ານ

ພວກເຮົາເກັບກຳສະຖິຕິກ່ຽວກັບຈຳນວນຜູ້ນຳໃຊ້ເວບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາບໍ່ເອົາຊື່ຂອງທ່ານອອກ ແລະ ບໍ່ລະບຸຜູ້ທີ່ເຂົ້າຊົມໃຊ້ເວບໄຊທ໌. ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວ່າເວບ ໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາຖືກນຳໃຊ້ຄືແນວໃດ. ປະຈຸບັນໄດ້ມີການນຳໃຊ້ ກຸກກີ້ (Cookies) ຊຶ່ງເປັນມາດຕະຖານອັນໜຶ່ງຂອງຫລາຍເວບໄຊທ໌. ຖ້າທ່ານບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ Cookies ທ່ານອາດດັດປັບຕົວຄົ້ນຫາຂອງທ່ານເພື່ອປິດການນຳໃຊ້ພວກມັນ ຫລື ແຈ້ງໃຫ້ຊາບ ໃນເມື່ອທ່ານນຳໃຊ້ພວກມັນອີກ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຖ້າຫາກທ່ານເຮັດໃຫ້ Cookies ໃຊ້ບໍ່ໄດ້, ທ່ານອາດບໍ່ສາມາດເຂົ້າຫາຂໍ້ມູນຢູ່ບາງຂົງເຂດໄດ້ ຫລື ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ເປັນປະໂຫຍດຫລາຍດ້ານຢູ່ໃນເວບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ.

ການສະແດງຄຳເຫັນກັບທີ່ ແລະ ເນື້ອໃນທີ່ຖືກຜະລິດອອກຈາກຜູ້ໃຊ້

ກະລຸນາຮັບຮູ້ວ່າໃນເມື່ອທ່ານໄດ້ປ້ອນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວເຂົ້າເປັນຄຳຄິດເຫັນຢູ່ໃນເວບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ ນັ້ນໝາຍເຖິງທ່ານກຳລັງເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນສາທາລະນະຊົນທົ່ວໄປ.

ທ່ານໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ທ່ານໄດ້ເອົາໃຫ້ພວກເຮົານັ້ນ (ລວມທັງຄຳຄິດເຫັນຂອງທ່ານ) ແມ່ນຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ຊັດເຈນ ແລະ ທ່ານຈະບໍ່ເວົ້າສິ່ງໃດກ່ຽວກັບບຸກຄົນອື່ນທີ່ອາດຖືກລົບກວນ. ພວກເຮົາມີສິດທີ່ຈະເອົາຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານໄດ້ເອົາລົງເວບໄຊທ໌ນັ້ນບໍ່ວ່າຈະດ້ວຍເຫດຜົນໃດ ແລະ ເວລາໃດກໍ່ໄດ້.

ພວກເຮົາບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມຊັດເຈນ, ຄວາມເປັນໜຶ່ງດຽວ ຫລື ຄຸນນະພາບຂອງຂໍ້ມູນທີ່ບຸກຄົນອື່ນໄດ້ເອົາລົງລວມທັງເນື້ອໃນທີ່ໄດ້ມາຈາກ Twitter ແລະ ຂໍ້ມູນຈາກສື່ທາງສັງຄົມທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເວບໄຊທ໌ນີ້. ທ່ານເຂົ້າເບິ່ງຂໍ້ມູນເຫລົ່ານີ້ດ້ວຍຄວາມສ່ຽງຂອງທ່ານເອງທັງໝົດ.

ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຄົນອື່ນ

ເວ​ບ​​ໄຊ​ທ໌ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ປະກອບ​ມີ​ຂໍ້​ມູນ​ຕິດ​ຕໍ່​ກັບ​ບຸກຄົນ​ອື່ນ ​ແລະ ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງຕ່າງໆ ​ແລະ ​ເຊື່ອມຕໍ່​ເຂົ້າ​ກັບ​ເວ​ບ​​ໄຊ​ທ໌​ອື່ນໆ. ​ເວ​ບ​ໄຊ​ທ໌ອື່ນໆ ອາດ​ຈະ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ເຂົ້າ​ກັບ​ເວ​ບ​ໄຊ​ທ໌ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ. ມັນ​ເປັນຄວາມ​ສ່ຽງ​ຂອງ​ທ່ານ​ເອງ​ທີ່​ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ກັບ​ບຸກຄົນ ​ແລະ ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ອື່ນ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນ. ​ໃນ​ເມື່ອ​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ກັບ​ເວ​ບ​ໄຊ​ທ໌ອື່ນ​ພວກ​ເຮົາ​ຮຽນ​ເຊີນ​ທ່ານ​ຈົ່ງ​ໄດ້​ຊອກ​ຄົ້ນ​ຫາ​ຂໍ້​ມູນ​ດ້ວຍ​ທ່ານ​ເອງ. ນີ້​ບໍ່​ແມ່ນ​ການ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ບຸກຄົນ, ທັດສະນະ​ຄຳ​ຄິດ​ເຫັນ, ທຸລະ​ກິດ, ຜະລິດ​ຕະພັນ ຫລື ການ​ບໍລິການ​ຕ່າງ ໆ ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ໂຄສະນາ​ລົງ​ທາງ​ເວ​ບ​ໄຊ​ທ໌. ພວກ​ເຮົາ​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ທ່ານ​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ເບິ່ງ​ນະ​ໂຍບາຍ​ຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ​ແຕ່ລະ​ເວ​ບ​ໄຊ​ທ໌​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ຖ້າ​ທ່ານ​ມີ​ຈຸດປະສົງ​ທີ່​ຢາກ​ຈະ​ເປີດ​ເຜີຍ​ຂໍ້​ມູນ​ສ່ວນ​ຕົວ​ໃດ ໆ ກໍ່ຕາມ​ຜ່ານ​ທາງ​ເວ​ບ​ໄຊ​ທ໌​ໃດ​ໜຶ່ງ

ການ​ໃຊ້​ຮູບ​ພາບ, ວີ​ດີ​ໂອ ​ແລະ ​ເນື້ອ​ຄວາມ​ທີ່​ເປັນ​ໂຕ​ໜັງສື​ຈາກ​ເວ​ບ​ໄຊ​ທ໌ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ

ພວກ​ເຮົາ​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ທ່ານ​ໄດ້​ນຳ​ໃຊ້​ບັນດາ​ຂໍ້​ມູນ (ຮູບ​ພາບ, ວິ​ດີ​ໂອ ​ແລະ ​ເນື້ອ​ຄວາມ​ຕ່າງ ໆ) ຂອງ​ ເວ​ບ​​ໄຊ​ທ໌ ນີ້​ເພື່ອ​ເປັນ​ການ​ຮຽນ​ຮູ້​ສຳລັບ​ທ່ານ​ເອງ ​ແລະ ບຸກຄົນ​ອື່ນ. ​ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ່ຕາມ​ຖ້າ​ທ່ານ​ຢາກ​ໃຊ້​ຂໍ້​ມູນ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ສຳລັບ​ຈຸດປະສົງ​ທາງ​ທຸລະ​ກິດ​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ອະນຸຍາດ​ພິ​ເສດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ກະ ທຳ​​ເຊັ່ນ​ນັ້ນ. ກະລຸນາ​ພົວພັນ​ກັບ​ພວກ​ເຮົາ.

ພວກ​ເຮົາ​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ທ່ານ​ເຮັດ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ເຂົ້າ​ກັບ​ເວ​ບ​ໄຊ​ທ໌ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ຈາກ​ເວ​ບ​ໄຊທ໌​ຂອງ

ພວກ​ເຮົາ​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ທ່ານ​ເຮັດ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ເຂົ້າ​ກັບ​ເວ​ບ​ໄຊ​ທ໌ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ຈາກ​ເວ​ບ​ໄຊທ໌​ຂອງ​ທ່ານ ຫລື ​ເວ​ບ​ໄຊ​ທ໌ ອື່ນ ໆ ທີ່​ເປັນ​ສື່​ທາງ​ສັງຄົມ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຮູ້​ແກ່​ທ່ານ​ເອງ​ ​ແລະ ຜູ້​ອື່ນ. ​ແຕ່​ວ່າ​ຖ້າ​ທ່ານ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ເຂົ້າ​ກັບ​ເວ​ບ​ໄຊ​ທ໌ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ທ່ານ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ປະຕິບັດ​ຕາມ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ດັ່ງ​ຕໍ່ໄປ​ນີ້:

1. ທ່ານ​ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະນຸຍາດ​ໃຫ້​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ກັບ​ເວ​ບ​ໄຊ​ທ໌ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ຖ້າວ່າ​ເວ​ບ​ໄຊ​ທ໌ຂອງ​ທ່ານ​ເປັນ​ເວ​ບ​ໄຊ​໌ສຳລັບ​ທຸລະ​ກິດ​ໂດຍ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະນຸຍາດ​ຈາກ​ພວກ​ເຮົາ​ສາກ່ອນ. ກະລຸນາ​ພົວພັນ​ກັບ​ພວກ​ເຮົາ​ສຳລັບ​ການ​ອະນຸຍາດ​ພິ​ເສດ.
2. ທ່ານ​ຈະ​ນຳ​ໃຊ້​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ເວ​ບ​​ໄຊ​ທ໌​ໃນ​ລັກສະນະ​ທີ່​ເປັນ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ ​ແລະ ​ໃຫ້​ຄວາມ​ສຳຄັນ​ແກ່​ຊື່​ສຽງ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.
3. ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ເຂົ້າ​ກັບ​ເວ​ບ​ໄຊ​ທ໌ຂອງ​ທ່ານ​ບໍ່​ໄດ້​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້ການ​ສະ​ໜັບສະ​ໜູນ ​ຫລື ຮັບຮອງ​ເອົາ​ສິ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ກຳລັງ​ເຮັດ​ຢູ່.
4. ທ່ານ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ທາງ​ເວ​ບ​ໄຊ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ຂອງ​ທ່ານ​ເອງ.
5. ພວກ​ເຮົາ​ສາມາດ​ບອກ​ໃຫ້​ທ່ານ​ຢຸດ​ເຊົາ​ໃຊ້​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ເວລາ​ໃດ​ກໍ່​ໄດ້​ໂດຍ​ອິງ​ຕາມ​ການ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.
6. ທຸກ​ກົດໝາຍ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ແມ່ນ​ນຳ​ໃຊ້​ເຊັ່ນ​ກັນ (ລວມທັງ​ກົດໝາຍ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ບ່ອນ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ສ້າງ​ເວ​ບ​ໄຊທ໌).

ພວກ​ເຮົາ​ອາດ​ຈະ​ເຮັດ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຕໍ່​ບັນດາ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ເປັນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ​ໂດຍ​ບໍ່​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​​ແຈ້ງ​ການ. ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ທີ່​ເກີ​ດຂຶ້ນ​ໃດ​ໆ ກໍ່ຕາມຈະ​ຖືກ​ສະ​ແດງ​ອອກ​ຢູ່​ໃນ​ເອກະສານ​ຂອງ​ໜ້າ​ນີ້.

ເອກະສານ​ໜ້າ​ນີ້​ໄດ້​ຖືກ​ປັບປຸງ​ເປັນ​ຄັ້ງ​ສຸດ​ທ້າຍ​ໃນ​ເດືອນ​ ພະຈິກ 2012.