Child Safe Tourism

ກ່ຽວກັບການໂຄສະນາ

ການໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພສຳລັບເດັກແມ່ນການເຮັດໃຫ້ຜູ້ເດີນທາງມີຄວາມຮູ້ ແລະ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການປະຕິບັດແບບງ່າຍດາຍເພື່ອປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ໄວໝຸ່ມຈາກການທາລຸນໃນຂົງເຂດການທ່ອງທ່ຽວ. ການໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພສຳລັບເດັກເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການລິເລີ່ມ
ຂອງສຳນັກງານ ອົດສຣະຕຣາລີ ເພື່ອການພັດທະນາສາກົນ ຊຶ່ງແມ່ນໂຄງການໄວເດັກ ຊຶ່ງມີຈຸດປະສົງໃນການສະກັດກັ້ນການຂູດຮີດທາງເພດເດັກໃນການເດີນທາງ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວໃນອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ. 

ອົງການສຸພະນິມິດເຮັດວຽກກັບລັດຖະບານຂອງບັນດາປະເທດດັ່ງກ່າວ, ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ບັນດາຊຸມຊົນເພື່ອປ້ອງກັນເດັກຈາກການຕົກເປັນເຫຍື່ອຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກການຂູດຮີດທາງເພດໂດຍການປູກຈິດສຳນຶກ, ການພັດທະນາຄວາມພ້ອມຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການທ່ອງທ່ຽວປອດໄພສຳລັບເດັກ. ໂດຍການນຳໃຊ້ການໂຄສະນາທົ່ວໄປ (ລວມທັງການໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພສຳລັບເດັກ), ການຝຶກອົບຮົມແລະ ການໃຊ້ໂທລະສັບສາຍໃຫ້ຄຳປຶກສາຫາ, ສາຍດ່ວນຊ່ວຍເຫລືອເດັກ, ພາກລັດຖະບານຂອງບັນດາປະເທດເຫລົ່ານັ້ນ, ຊຸມຊົນ ແລະ ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ມີຈິດສຳນຶກເພີ່ມຂຶ້ນກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຂອງເດັກທີ່ຈະຖືກຂູດຮີດທາງເພດໃນການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ເຄື່ອງມືສຳລັບການປົກປ້ອງເດັກ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກະລຸນາ ພົວພັນກັບພວກເຮົາ.

ຜູ້ສະໜັບສະໜູນການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພສຳລັບເດັກ

ພວກຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນ ແລະ ຄວາມຂອບໃຈມາຍັງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອ ແລະ ສະໜັບສະໜູນແກ່ການໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພສຳລັບເດັກ.